Öğr. Gör. Dr. Funda ER ÜLKER NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. Dr. Funda ER ÜLKER

T: (0282) 250 3802

M ferulker@nku.edu.tr

W ferulker.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Hayrabolu Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ
Öğrenim Yılları: 2012-2018
Tez: Aile Dostu Politikaların İşgörenlerin Kariyer Tatminleri ve Yaşam Doyumlarına Olan Etkisi (2018)
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2007-2011
Tez: Kooperatif işletmelerde işgörenlerin iş tatmini ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma: Tarım kredi kooperatifleri Tekirdağ ili örneği (2011)
Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KAMU YÖNETİMİ
Öğrenim Yılları: 1996-2000
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Öğr. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
HAYRABOLU MESLEK YÜKSEKOKULU / BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
2018-
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
HAYRABOLU MESLEK YÜKSEKOKULU / BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
2008-2018
İdari Görevler
MYO/Yüksekokul Müdür Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
HAYRABOLU MESLEK YÜKSEKOKULU
2015-2019
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
HAYRABOLU MYO / BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK
2014-
Arş. Uy. Merkezi Müdür Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2012-
MYO/Yüksekokul Müdür Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
HAYRABOLU MESLEK YÜKSEKOKULU
2010-2010
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Yönetim ve Strateji
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ER ÜLKER F., BALKAN AKAN B., Bireylerin Bazı Kişilik Özelliklerinin Girişimci Kariyer Değerine Olan Etkisi: Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 12, pp. 146-159, 2019.
Özgün Makale Copernicus, EBSCO, ASOS, Sobiad, ProQuest, DOAJ, Academic Keys, Eurasian Scientific Journal İndex
2. ÖZDEMİR G., UNAKITAN G., KESKİN G., YILMAZ E., ER ÜLKER F., Tarım İşletmelerinde Kadınların Yarattığı İş Gücü Değeri ve Örgütlenme Yaklaşımları: Trakya Bölgesi Örneği, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, pp. 33-58, 2017.
Özgün Makale EBSCO Sociology, EBSCO Discovery,TÜBİTAK ULAKBİM TR,ASOS,SOBIAD
3. ÖZDEMİR G., UNAKITAN G., YILMAZ E., ER ÜLKER F., KESKİN G., Women’s Perspective on Organization and the Alternative Means of Income in Agriculture in Thrace Region Turkey, British Journal of Economics, Management Trade, vol. 16, pp. 1-9, 2017.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
4. AKAN B., ER ÜLKER F., ÜNSAR A. S., The Effect Of Organizational Communication Towards Resistance To Change: A Case In Banking Sector, Economic Review Journal of Economics and Business, vol. 14, pp. 53-67, 2016.
Özgün Makale BSCO Business Source Complete,Directory of Open Access Journals (DOAJ),SCIRUS,Index Copernicus,Cabell´s Directories, ECONBIZ and RePEc (Research Papers in Economics)
5. ER ÜLKER F., ÖZDEMİR G., İş Tatmininin Örgütsel Bağlılığa Olan Etkisi: Kooperatif İşletmeler Örneği, ÇÖMÜ Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilimleri Dergisi, vol. 14, pp. 331-352, 2016.
Özgün Makale ASOS, ULAKBİM, EBSCHO HOST, IBSS, PROQUEST,DOAJ, DERGİPARK Erişim Linki
6. KANTEN P., ER ÜLKER F., The Effects of Mental Health Problems of Nurses and Doctors on their Professional Commitment and Work Engagement Levels, Mediterranean Journal of Social Sciences, vol. 5, pp. 476-493, 2014.
Özgün Makale Copernicus
7. KANTEN P., ER ÜLKER F., The Effect of Organizational Climate on Counterproductive Behaviors: An Empirical Study On The Employees of Manufacturing Enterprises, The Macrotheme Review, vol. 2, pp. 144-160, 2013.
Özgün Makale Copernicus
8. KANTEN P., ER ÜLKER F., A Relational Approach Among Perceived Organizational Support, Proactive Personality and Voice Behaviour, Procedia Social and Behavioral Sciences, vol. 62, pp. 1016-1022, 2012.
Özgün Makale Science Direct Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KANTEN P., Ü. F., Yönetim Tarzının Üretkenlik Karşıtı İş Davranışlarına Etkisinde İşe Yabancılaşmanın Aracılık Rolü, Muğla Sıtkı Kocman Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, ss. 16-40, 2014.
Özgün Makale ASOS, OPEN ACADEMİC JOURNAL
2. ÜLKER F., KANTEN P., Örgütlerde Sessizlik İklimi İşgören Sessizliği ve Örgütsel Bağlılık İlişkisine Yönelik Bir Araştırma, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt 1, ss. 111-126, 2009.
Özgün Makale DOAJ EBSCO HOST ASOS
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. YILMAZ E., ÖZDEMİR G., ER ÜLKER F., Women’s Economic Empowerment in Turkey, Bölüm: Women in Rural Areas and Analytical Approaches to Empowerment of Women, Yayın Yeri: Routledge, Editör: Onur Burak ÇELİK, Meltem İnce YENİLMEZ, 2019.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ER ÜLKER F., ÖZDEMİR G., YILMAZ E., İş-Aile Yaşam Dengesi, Aile Dostu Örgütler ve Kadın İşgörenler, 2. Uluslararası Kadın Kongresi (04.10.2018-05.10.2018).
Tam metin bildiri
2. ÖZDEMİR G., YILMAZ E., ER ÜLKER F., Kalkınmada Ekonomik Model Kadın Kooperatifleri, 2. Uluslararası Kadın Kongresi (04.10.2018-05.10.2018).
Tam metin bildiri
3. YILMAZ E., ÖZDEMİR G., ER ÜLKER F., Kırsal Alanda Kadınların Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvence Durumu, 2. Uluslararası Kadın Kongresi (04.10.2018-05.10.2018).
Tam metin bildiri
4. KANTEN S., KANTEN P., ER ÜLKER F., The Effects of Mentoring Functions on Career Adaptabilities and Career Self-Efficacy: the Role of Career Optimism, 13th International Conference on Social Sciences (06.10.2017-07.10.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
5. AKAN B., ER ÜLKER F., A Field Study on The Career Values of Undergraduate Students Who Taking or Not Taking Entrepreneurship Course, IBANESS Conference Series-Prilep/Macedonia (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
6. AKAN B., ER ÜLKER F., Sosyal Sermayenin İş Tatminine Etkisi: Namık Kemal Üniversitesi Örneği, I. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi (23.10.2015-24.10.2015).
Tam metin bildiri
7. ÖZDEMİR G., YILMAZ E., ER ÜLKER F., Kadının Ekonomiye Kazandırılmasında Kadın Kooperatiflerinin Katkısı, 1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi (09.04.2015-11.04.2015).
Tam metin bildiri
8. YILMAZ E., ÖZDEMİR G., ER ÜLKER F., Kırsal Kesimdeki Kadının Sorunları ve Çözüm Önerileri, 1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi (09.04.2015-11.04.2015).
Tam metin bildiri
9. ÖZDEMİR G., Ü. F., Kooperatif İşletmelerde İşgörenlerin İş Tatmininin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma:Tarım Kredi Kooperatifleri, 20. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi (06.10.2011-07.10.2011).
Tam metin bildiri
10. ER ÜLKER F., ÖZDÜVEN F. F., Meslek Yüksekokulu Mezunlarının Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma: Namık Kemal Üniversitesi Hayrabolu Meslek Yüksekokulu Örneği, 2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (25.05.2011-27.05.2011).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ER ÜLKER F., ÖZDEMİR G., Kooperatif Çalışanlarının Kariyer Tatminlerine Yönelik Bir Araştırma, Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (12.09.2018-14.09.2018).
Özet bildiri
2. ÖZDEMİR G., YILMAZ E., ER ÜLKER F., KESKİN G., Tarımsal Alanda Kadına Yönelik Geliştirilen Projeler ve Değerlendirme., XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (03.09.2014-05.09.2014).
Tam metin bildiri
3. KANTEN P., ER ÜLKER F., Yönetim Tarzının Üretkenlik Karşıtı İş Davranışlarına Etkisinde İşe Yabancılaşmanın Aracılık Rolü, 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (30.05.2013-01.06.2013).
Özet bildiri
Uluslararası Projeler
1. Tarım İşletmelerinde Alternatif Gelir Sağlama Olanaklarına Kadınların Bakış Açısı Ve Örgütlenme Durumlarının Belirlenmesi: Trakya Bölgesi Araştırması, Dünya Bankası Destekli Proje, Araştırmacı, 01.07.2014-30.06.2015.
Katıldığı Kurslar
English Language Institute of College of DuPage, Yer:Glen Ellyn, IL, ABD, 20.08.2000-15.08.2001.
Aldığı Sertifikalar
SmartPLS Yapısal Eşitlik Modelleme, Yer:BEDAM, Çanakkale, 04.05.2019-05.05.2019.
TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi, Yer:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 15.11.2018-16.11.2018.
TS EN ISO 900:2015 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi, Yer:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 07.11.2018-07.11.2018.
TS EN ISO 9001:2015 Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi, Yer:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 01.11.2018-02.11.2018.
TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, Yer:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 25.10.2018-26.10.2018.
Personel Yönetimi Uzmanlık Eğitimi, Yer:İnsan Gücü Danışmanlık, istanbul, 21.02.2008-23.02.2008.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
2014 Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı 3. Grup Çalıştayı, Yer:Tekirdağ, Düzenleyenler:Tekirdağ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü.
Bölgesel Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı , Yer:Tekirdağ, Düzenleyenler:Tarım ve Köyişleri Bakanlığı .
Hayrabolu Değerleri Sempozyumu, Yer:Hayrabolu, Düzenleyenler:Hayrabolu Meslek Yüksekokulu.
I. Ulusal Üniversite Kadın Araştırmaları Merkezleri Kongresi, Yer:Kuşadası, Düzenleyenler:Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hakları ve Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi.
İş Dünyasında Umut Veren Kadınlar Çalıştayı, Yer:Kayseri, Düzenleyenler:TOBB Kayseri İl Kadın Girişimciler Kurulu.
Tohum Testi Çalıştayı, Yer:Tekirdağ, Düzenleyenler:Hayrabolu Meslek Yüksekokulu.